Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN RAEMCO BV voor lichtstraten/platdakvensters DAKRAEM

 

DEFINITIE

In deze algemene voorwaarden wordt met DAKRAEM bedoeld, de BV RAEMCO.

 

TOEPASSING

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen & verkoopovereenkomsten, leveringen en uitvoering van werken met betrekking tot lichtstraten/platdakvensters van DAKRAEM.
 • De algemene voorwaarden van DAKRAEM primeren altijd op de algemene voorwaarden van de koper. Een uitzondering op voorgaande is enkel geldig mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DAKRAEM.
 • DAKRAEM is gerechtigd om te allen tijde haar algemene voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op overeengekomen leveringen, maar na kennisgeving aan de koper door DAKRAEM wel op nieuwe leveringsovereenkomsten.

 

OFFERTES

 • Alle offertes van DAKRAEM zijn vrijblijvend. DAKRAEM kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien de offerte een termijn voor aanvaarding vermeldt. Indien de ontvanger binnen de vermelde geldigheidsduur akkoord gaat met de offerte, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen partijen.

 

OVEREENKOMSTEN

 • Een overeenkomst komt tot stand indien de koper de offerte van DAKRAEM schriftelijk aanvaardt. De koper ontvangt van DAKRAEM na het bevestigen van de offerte altijd een orderbevestiging.
 • Wijzigingen in de overeenkomst (na orderbevestiging) dienen schriftelijk te worden overeengekomen. DAKRAEM is niet verplicht wijzigingen na orderbevestiging te aanvaarden.

 

PRIJZEN

 • De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van DAKRAEM, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 • Prijsofferten zijn tot 60 (zestig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal DAKRAEM de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen DAKRAEM en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal DAKRAEM ten allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

 

LEVERTERMIJN

 • De levertermijn, zoals vermeld in de orderbevestiging, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering of levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, evenmin kan de ontvangst en/of de betaling van de goederen worden geweigerd.

 

LEVERING EN RISICO

 • De levering geschiedt naar de plaats van levering aangegeven in de orderbevestiging.
 • Bij overeengekomen moment van levering dient er iemand namens de koper aanwezig te zijn voor afname van het materiaal.
 • Er wordt rekening gehouden houden met een normale toegankelijkheid van het leveradres voor gebruikelijk goederentransport. DAKRAEM gaat ervan uit dat de werf veilige en gebruikelijke werkomstandigheden toelaat, met inbegrip van (ver)plaatsing van de nodige materialen/stellingen en/of hijswerktuigen. Ontbreken van deze omstandigheden ontslaat DAKRAEM van de verplichting tot leveren en/of uitvoeren van aan de overeengekomen voorwaarden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling door de koper.
 • Indien de koper geen schriftelijke melding heeft gemaakt van een afwijkend leveradres, of indien niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen in rekening worden gebracht.
 • Levering en/of plaatsing geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
 • DAKRAEM is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten te leveren.
 • DAKRAEM is gerechtigd bij levering of uitvoering gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

 

BETALING

 • Betaling van de koopprijs inclusief BTW dient te geschieden uiterlijk op de factuur vermelde vervaldag. Het bedrag van de factuur moet contant, netto en zonder korting betaald worden. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta. Disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.
 • Facturen die door koper niet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk zijn betwist via aangetekend schrijven, gelden als aanvaard en kunnen niet meer worden betwist.
 • In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal de het gevorderde bedrag worden verhoogd met nalatigheidsinteresten à rato van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 100 Euro. Daarenboven zal het onbetaalde gedeelte verhoogd worden met 20% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 125 Euro. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend.
 • Alle kosten verbonden aan de (gerechtelijke) invordering als gevolg van niet tijdige betaling op de vervaldag ( protestkosten, agio’s, bankkosten, disconto honoraria, …) zullen ten laste van de koper zijn. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de opdrachtgever worden verhaald.
 • Indien de koper niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van de koper terstond opeisbaar, ongeacht of DAKRAEM ter zake reeds heeft gefactureerd en vanaf de vervaldag worden zij rentedragend tegen de wettelijke rente en verhoogd met administratiekosten.
 • Betalingen gedaan door of namens de koper zullen worden gebruikt in volgorde om de buitengerechtelijke invorderingskosten van de schuld van de koper te regelen, alsmede de gerechtelijke kosten, de andere kosten schuldig door de koper, de intresten schuldig door de koper en dan de uitstaande hoofdsommen in chronologische volgorde, onverminderd enige tegenovergestelde instructie van de koper.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van DAKRAEM tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
 • Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade over op de koper vanaf levering/plaatsing.
 • Het is de koper niet toegestaan om geleverde producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang het eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
 • DAKRAEM is, tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten, gerechtigd de producten die aan haar toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent DAKRAEM onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten en/of terreinen te (doen) betreden.

 

NAZICHT EN NOTIFICATIE

 • De klant moet de goederen onmiddellijk bij levering in ontvangst nemen en nazien.
 • Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken en/of conformiteit moet op straffe van nietigheid binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan DAKRAEM te worden gemeld.
 • DAKRAEM moet in alle gevallen de reclamatie ter plaatse kunnen nakijken en controleren. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld. Alle kosten voor- en van tussenkomst van deze deskundige zullen verhaald worden op rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders overeengekomen.
 • Ingeval van plaatsing, dienen de door DAKRAEM geplaatste elementen dienen worden gekeurd onmiddellijk na plaatsingdoor de koper. Indien de koper geen opmerkingen heeft geformuleerd, wordt hij geacht de werken stilzwijgend aanvaard te hebben.
 • Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn bij levering van de goederen/oplevering van de werken.

 

ZEKERHEID

 • Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van DAKRAEM terstond genoegzaam en in de door DAKRAEM gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is DAKRAEM gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, ook die uit hoofde van andere overeenkomsten.
 • Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 kalenderdagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Op alle door DAKRAEM verstrekte modellen, ontwerpen, afbeeldingen of tekeningen behoudt DAKRAEM zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Kopiëren, openbaarmaken of verveelvoudigen is slechts toegestaan na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van DAKRAEM.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

 • De aansprakelijkheid van DAKRAEM voor gebreken als gevolg van productie of materiaalgebreken/-fouten vervalt tien (10) jaar na de factuurdatum.
 • Anders dan de garanties en aansprakelijkheden die expliciet zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden, is iedere andere garantie of aansprakelijk van de zijde van DAKRAEM uitdrukkelijk uitgesloten.
 • DAKRAEM is niet aansprakelijk voor defecten, gebreken of schade veroorzaakt door:
  • de koper,
  • onjuiste installatie door koper of derden,
  • gebrek aan, of onvoldoende onderhoud,
  • onjuiste opslag of behandeling tijdens aflevering,
  • het verwerken en/of afleveren door de koper,
  • het niet in acht nemen van de plaatsings-of onderhoudsvoorschriften die bijgesloten zijn bij het product.
  • het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten, zonder onze schriftelijke goedkeuring van DAKRAEM.
  • schade als gevolg van externe omstandigheden.
  • schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, explosie, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, en oneigenlijk gebruik.
  • normale slijtage.
  • schade ontstaan tijdens de montage en de verdere afbouw van het project.
  • schade als gevolg van te hoge temperaturen, agressieve dampen, vloeistoffen of producten die met het product in aanraking komen.
  • schade die gevolg is van vormverandering in de bouwkundige ondergrond of draagconstructie.
  • onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de geldende normen van de glasleverancier.
  • (thermische) glasbreuk.
 • DAKRAEM staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de productspecificaties, maar staat er geenszins voor in dat, en garandeert niet dat de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik van de koper.
 • Wanneer steekhoudende klachten binnen de klachtenperiode zijn ingediend, zal de aansprakelijkheid van DAKRAEM beperkt zijn tot kosteloze levering van een nieuw gelijkwaardig product van DAKRAEM. DAKRAEM is echter gerechtigd om defecten te herstellen, wanneer dit naar het oordeel van DAKRAEM behoorlijk kan worden gedaan.
 • De rechten van de koper zijn beperkt tot de rechten zoals uiteengezet in deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden en de koper kan op geen andere wijze aanspraak maken op enige gebreken in het product van DAKRAEM.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van DAKRAEM, als in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nooit verder dan vergoeding van de factuurwaarde van het geleverde goed.
 • DAKRAEM is nooit aansprakelijk ten aanzien van de koper of derden, met uitzondering van de fysieke integriteit als persoon, voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
 • Berekeningen en/of schattingen en andere advieswerkzaamheden uitgevoerd door DAKRAEM, dienen slechts als richtsnoer en kunnen gebruikelijke bouwkundige adviezen niet vervangen. DAKRAEM wijst iedere beroepsaansprakelijkheid voor haar adviezen af. DAKRAEM is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit advieswerkzaamheden van DAKRAEM. DAKRAEM is een leverancier van bouwmaterialen en is uitsluitend verantwoordelijk voor haar eigen beschrijving van de eigenschappen van de producten. De koper is verantwoordelijk voor wat betreft de montage van de producten van DAKRAEM en om te voldoen aan de geldende bouwregelgeving, brandvoorschriften en wettelijke vereisten. De onderconstructie en de installatie moeten zodanig zijn ontworpen, gespecificeerd en gedimensioneerd om aan de specifieke eisen van het project te voldoen, alsmede aan de van toepassing zijnde bouwkundige en technische eisen en praktijken, samen met de eisen en de praktijken van derden in het project.
 • DAKRAEM is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen, indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens DAKRAEM heeft voldaan.
 • Het niet nakomen door DAKRAEM van haar garantieverplichtingen, ontheft de koper niet van de nakoming van zijn verplichtingen, uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en).
 • De voldoening door DAKRAEM aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering van schade, hoe ook genaamd, aan goederen is uitgesloten.
 • Alle, door DAKRAEM verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. DAKRAEM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie of onjuist gebruik van deze informatie. Alle risico’s bij toepassing, gebruik en behandelingen liggen bij de koper, die verondersteld wordt de risico’s te kennen.

 

EINDE OVEREENKOMST

DAKRAEM kan de leveringsovereenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:

 • Als de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de koopprijs betaalt of de producten niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
 • In geval de koper failliet wordt verklaard, of een uitstel van betaling werd toegekend of indien de koper een toepassing verzoekt van de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van bedrijven.
 • DAKRAEM kan de koper schriftelijk toestemming geven de leveringsovereenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door DAKRAEM geleden verlies en de gederfde winst.
 • In geval DAKRAEM de leveringsovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen DAKRAEM uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

 

OVERMACHT

 • In geval van overmacht is DAKRAEM gerechtigd de leveringsovereenkomst (zonder rechterlijke tussenkomst) te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat de koper schadevergoeding kan eisen.
 • In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft overmacht de betekenis die daaraan naar Belgisch recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor DAKRAEM: staking in de ruimste zin van het woord, leveringsstilstand, stilstand van machines en/of gereedschappen, onvoorziene staking, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers of onderaannemers van DAKRAEM in gebreke blijven met de levering (niet, niet-tijdig of niet-juist leveren).

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar de dienstverlener/aannemer zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 

RAEMCO BV, kruisstraat 128, 9111 Belsele

Telefoon: 03/771 22 44

www.dakraem.com

E-mail: info@dakraem.be