Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, bestellingen, verkoopovereenkomsten, leveringen en werken, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Een wijziging aan deze algemene voorwaarden is slechts geldig in geval met betrekking tot de wijziging onze uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging werd bekomen.
Deze voorwaarden zijn te vinden op www.DakRaem.be en worden u kosteloos op verzoek toegezonden. Door het plaatsen van een bestelling bij Raemco, worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. Raemco wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer, klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

 

 

2. Elke annulering van de bestelling of eenzijdige beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van Raemco. De klant is in alle gevallen een forfaitaire schadevergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling of de contractprijs.

 

 

3. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen of offerten van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgave van reden een opdracht te weigeren. Alle, door Raemco verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie of onjuist gebruik van deze informatie. Alle risico’s bij toepassing, gebruik en behandelingen liggen bij de klant, die verondersteld wordt de risico’s te kennen.

 

 

4.    Offerten houden rekening met normale toegankelijkheid van het leveradres voor gebruikelijk goederentransport en gaan ervan uit dat de werf veilige en gebruikelijke werkomstandigheden toelaat, met inbegrip van (ver)plaatsing van de nodige materialen/stellingen en/of hijswerktuigen. Ontbreken van deze omstandigheden ontslaat Raemco van de verplichting tot leveren en/of uitvoeren van aan de overeengekomen voorwaarden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling door de klant.

 

 

5.    De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering of de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij overeengekomen moment van aflevering dient er iemand namens opdrachtgever aanwezig te zijn voor afname materiaal.
Indien de opdrachtgever geen schriftelijke melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres of indien niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke minstens 65,00 Euro bedragen, in rekening worden gebracht.

 

 

6.    De klant moet de goederen onmiddellijk in ontvangst nemen en nazien. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken en/of conformiteit moet op straffe van nietigheid vermeld worden op de afleverbon die terug meegaat met de vervoerder naar opdrachtnemer. Indien geen gebreken worden gemeld op de afleverbon, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtnemer geacht met de staat waarin het gekochte materiaal is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie. Opdrachtnemer moet ten allen tijde de reclamatie kunnen nakijken en controleren. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld. Alle kosten voor en van tussenkomst van deze deskundige zullen verhaald worden op rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders overeengekomen.
De door Raemco geplaatste elementen dienen worden gekeurd vlak na plaatsing. Indien de klant geen opmerkingen heeft geformuleerd, wordt hij geacht de werken stilzwijgend aanvaard te hebben.

 

 

7.    De geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van Raemco tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Levering en/of plaatsing geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade over op de koper vanaf levering/plaatsing.

 

 

8.    Op alle door opdrachtnemer verstrekte modellen, ontwerpen, afbeeldingen of tekeningen behoudt Raemco zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Kopiëren, openbaarmaken of verveelvoudigen is slechts toegestaan na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Raemco.

 

 

9.    Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende 10 jaren na factuurdatum garantie tegen materiaalfouten van geleverde goederen. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke (her)levering daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden, opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn geplaatst, behandeld en/of verwerkt en/of opgeslagen.
Geen garantie worde verleend op gebreken welke het gevolg zijn van :
•    Het niet in acht nemen van de plaatsings-of onderhoudsvoorschriften die bijgesloten zijn bij het product.
•    Het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten, zonder onze schriftelijke goedkeuring
•    Schade als gevolg van externe omstandigheden
•    Schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, explosie, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden, waaronder storm en oneigenlijk gebruik
•    Normale slijtage
•    Schade ontstaan tijdens de montage en de verdere afbouw van het project
•    Schade als gevolg van te hoge temperaturen, agressieve dampen, vloeistoffen of producten die met het product in aanraking komen
•    Schade die gevolg is van vormverandering in de bouwkundige ondergrond of draagconstructie
•    Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de geldende normen van de glasleverancier
•    (thermische) glasbreuk
Indien door de opdrachtgever op het moment waarop het gebrek of beschadiging ontstaat, niet (volledig) is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze garantieverklaring betrekking heeft, zal de opdrachtgever geen beroep kunnen doen op deze garantieverklaring. Het niet nakomen door de garantiegever van haar garantieverplichtingen, ontheft de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en)
De voldoening door opdrachtnemer aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering van schade, hoe ook genaamd, zowel aan personen als goederen is uitgesloten.

 

 

10.    Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering of uitvoering gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen

 

 

11.    In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt ondermeer het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, diefstal of verlies. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

 

 

12.    De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur betaalbaar te Belsele. Het bedrag van de factuur moet contant, netto en zonder korting worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met nalatigheidsinteresten à rato van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 100 Euro. Daarenboven zal het onbetaalde gedeelte verhoogd worden met 20% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 125 Euro. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend.
Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn, behoudens protest door middel van aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

 

13.    Alle kosten die een gevolg zijn van niet-betaling op de vervaldag ( protestkosten, agio’s, bankkosten, disconto, …) zullen ten laste van de koper blijven. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de opdrachtgever worden verhaald.
De tussenkomst van om het even welk bevoegd persoon voor de aanvaarding van de goederen of goedkeuring van de werken, kan geen schorsing van betaling tot gevolg hebben.

 

 

14.    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar de zetel van Raemco is gevestigd bevoegd.